Przetarg na: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości , a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.

Ogłoszenie nr 544710-N-2019 z dnia 2019-05-08 r. 
Gmina Włocławek: „ Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
krajowy numer identyfikacyjny 91086690400000, 
ul. Królewiecka  7 , 
87-800  Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37,  
e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, 
faks 054 230 53 53. 

Czytaj całość... (360kB) pdf

SIWZ (597kB) pdf

Opis przedmiotu zamówienia (248kB) word

Załączniki (82kB) word

Wyjaśnienie SIWZ (877kB) pdf

Zmiana terminu składania ofert (221kB) pdf Termin składania ofert upływa dnia 2019.05.22 godzina 9:00

Załącznik Nr 2 do SIWZ po poprawieniu (28kB) word Oferty należy złożyć według wzoru formularza ofertowego załączonego do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 20.05.2019 r. (1443kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (8 maja 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (8 maja 2019, 15:08:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (21 maja 2019, 08:04:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 318