Przetarg na: budowę sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska gm. Włocławek

Ogłoszenie nr 535106-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.
Gmina Włocławek: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska gm. Włocławek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
krajowy numer identyfikacyjny 91086690400000, 
ul. Królewiecka  7 , 
87-800  Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
 e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl,  
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl

Czytaj całość... (3256kB) pdf

SIWZ (1055kB) pdf

Załączniki (8192kB) zip

Przedmiar (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (9 kwietnia 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (9 kwietnia 2019, 11:51:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425