Przetarg: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzerowo gm. Włocławek

Ogłoszenie nr 521046-N-2019 z dnia 2019-03-04 r. 
 
Gmina Włocławek: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzerowo gm. Włocławek 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
krajowy numer identyfikacyjny 91086690400000, 
ul. Królewiecka  7 , 
87-800  Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, 
e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, 
faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Ogłoszenie (7100kB) pdf

SIWZ (482kB) pdf

Specyfikacja Techniczna (255kB) pdf

Przedmiar (51kB) plik

Załączniki edytowalne do SIWZ (159kB) zip

Projekt budowlany (1949kB) zip

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 08.03.2019 r. (1210kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (4 marca 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (4 marca 2019, 15:58:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (9 marca 2019, 10:58:21)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 557