Przetarg na: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.

Ogłoszenie nr 660316-N-2018 z dnia 2018-12-11 r. 

Gmina Włocławek: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
krajowy numer identyfikacyjny 910866904, 
ul. Królewiecka  7 , 87-800   Włocławek,
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37,  faks 054 230 53 53.
e-mail: urzad@gmina.wloclawek.pl,  
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.pl 


metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (11 grudnia 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (11 grudnia 2018, 16:53:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (17 grudnia 2018, 13:05:06)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do zapytania z dnia 14 grudnia 2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328