Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki.

Ogłoszenie nr 570158-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. 

Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak
Nazwa projektu lub programu 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: Finansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 dotyczy I zakresu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki o długości 119,45 m od km 0+014 do km 0+133,5, . 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
krajowy numer identyfikacyjny 910866904, 
ul. Królewiecka  7 , 
87-800   Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37,
e-mailurzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl 
metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (8 czerwca 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (8 czerwca 2018, 23:02:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (11 czerwca 2018, 12:55:35)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319