Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna

Ogłoszenie nr 560601-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. 

Gmina Włocławek: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 910866904, ul. Królewiecka  7 , 
87-800   Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, 
e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl 

Czytaj całość... (3182kB) pdf

SIWZ (465kB) pdf

Załączniki edytowalne do SIWZ (144kB) zip

ZAŁĄCZNIKI (3773kB) zip

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (18 maja 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (18 maja 2018, 22:29:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (21 maja 2018, 09:47:59)
Zmieniono: Zmiana załącznika Nr 1 do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 350