Przetarg na: przebudowę i rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek .

Ogłoszenie nr 559311-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.
Gmina Włocławek: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
 
Gmina Włocławek, 
krajowy numer identyfikacyjny 910866904, 
ul. Królewiecka  7 , 
87-800   Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, 
e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl

Czytaj całość... (3853kB) pdf

SIWZ (5157kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI (2267kB) zip

Wyjaśnianie do SIWZ (602kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (16 maja 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (16 maja 2018, 15:35:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (24 maja 2018, 07:53:07)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 359