Przetarg na: udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2018 rok w kwocie 1000 000,00 PLN

Ogłoszenie nr 540877-N-2018 z dnia 2018-04-05 r. 

Gmina Włocławek: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2018 rok w kwocie 1000 000,00 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 
Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES:
 
Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 910866904, ul. Królewiecka  7 , 87-800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl 

Czytaj całość... (3024kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Załączniki do SIWZ (2858kB) pdf

Załączniki edytowalne do SIWZ (32kB) word

Wyjaśnienie do SIWZ (954kB) pdf

RB-NDS za 2017 r. (129kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 11.04.2018 r. (1442kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 16.04.2018 r. (2040kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (5 kwietnia 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (6 kwietnia 2018, 06:50:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (16 kwietnia 2018, 12:14:29)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.04.2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1960