Przetarg na: przebudowę i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek

Ogłoszenie nr 513540-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.
Gmina Włocławek: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
 
Gmina Włocławek, 
krajowy numer identyfikacyjny 910866904, 
ul. Królewiecka  7 , 
87-800   Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl 

Czytaj całość... (4302kB) pdf :

SIWZ (5024kB) pdf

Załączniki do SIWZ od 1 do 8 (4534kB) pdf

Załączniki do SIWZ od 1 do 8 - edutowalne (84kB) word

Załączniki techniczne (4639kB) zip

------------------------------------------------
Ogłoszenie , SIWZ, załączniki po zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.02.2018 r. (886kB) pdf

SIWZ po zmianach (5310kB) pdf

Załączniki do SIWZ od 1 do 8 - edutowalne po zmianach (86kB) word

Wyjaśnianie do SIWZ z dnia 15.02.2018 r. (698kB) pdfUwaga termin składania ofert do 23 lutego 2018 r. do godz. 9:00

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (2 lutego 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (2 lutego 2018, 14:25:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (15 lutego 2018, 21:06:24)
Zmieniono: Publikacja wyjaśniania do SIWZ z dnia 15.02.2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 822