Przetarg na: przebudowę i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek.


Ogłoszenie nr 571607-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.
Gmina Włocławek: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000, ul. ul. Królewiecka  7 , 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Czytaj całość... (5327kB) pdf

SIWZ (927kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (68kB) word

Przemiar kanalizacja ul. Świerkowa (146kB) pdf

Przedimar kanalizacja Nowa Wieś ul. granitowa (146kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 23.08.2017 r. (397kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.08.2017 r. (751kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (11 sierpnia 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (11 sierpnia 2017, 20:50:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (28 sierpnia 2017, 20:21:29)
Zmieniono: Publikacja informacji z otwarcia ofert z dnia 28.08.2017 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 678