Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mursk-Przerytka-Smólnik

Ogłoszenie nr 538383-N-2017 z dnia 2017-06-23 r. Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mursk-Przerytka-Smólnik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
 Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie 
Nazwa projektu lub programu 


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie 

 Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie 
 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

 I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000, 
ul. ul. Królewiecka  7 , 
87800   Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, ,
e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53. 
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.pl 

Czytaj całość... (4932kB) pdf

Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10 lipca 2017 roku (183kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (23 czerwca 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (23 czerwca 2017, 22:09:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (10 lipca 2017, 15:03:42)
Zmieniono: Publikacja informacji z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 424