Przetarg na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo- Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach

Ogłoszenie nr 525681-N-2017 z dnia 2017-06-05 r.

Gmina Włocławek: Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyn w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo- Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek,
krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000,
ul. ul. Królewiecka  7 ,
87800   Włocławek,
woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37,
e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.gmina.wloclawek.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób: przez operatora pocztoweg, osobiście przez posłańca

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Czytaj całość... (8192kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI (3143kB) zip

Załączniki edytowalne do SIWZ (105kB) word

Informacja z otwarcia ofert (416kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (5 czerwca 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (5 czerwca 2017, 20:44:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (22 czerwca 2017, 13:23:10)
Zmieniono: Publikacja informacji z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 497