Przetarg na: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólnik, Zespołu Szkół z Oddziałami...


Ogłoszenie nr 67380 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.
Włocławek: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólnik, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Czytaj całość... (5391kB) pdf

SIWZ (997kB) pdf

Załączniki do SIWZ (863kB) pdf

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (264kB) word

Załączniki do pobrania

Ekspertyza ornitologiczna (2666kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 20.04.2017 r. (847kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 25.04.2017 r (644kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 26.04.2017 r (272kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 maja 2017 r. (1573kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (14 kwietnia 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (14 kwietnia 2017, 22:34:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 maja 2017, 09:16:50)
Zmieniono: Publikacja informacji z otwarcia ofert z dnia 4 maja 2017 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1084