Przetarg na: Wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek i na dostawę oraz montaż pomp w ramach zadania „Modernizacja Stacji...


Ogłoszenie nr 326671 - 2016 z dnia 2016-10-19 r.
Włocławek: Wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek i na dostawę oraz montaż pomp w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i Smólnik".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek,
krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000,
ul. ul. Królewiecka  7, 87800   Włocławek,
woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, e-mail , faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.gmina.wloclawek.pl

Czytaj całość... (7706kB) pdf

SIWZ (1297kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.11.2016 r. (524kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (19 października 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (19 października 2016, 14:04:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (2 listopada 2016, 20:23:56)
Zmieniono: Publikacja informacji z otwarcia ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 441