Przetarg: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i Smólnik


Ogłoszenie nr 311303 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.
Włocławek: Wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek i na dostawę oraz montaż pomp w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i Smólnik".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000, ul. ul. Królewiecka  7, 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo , tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.pl

Czytaj całość... (8192kB) pdf

SIWZ (798kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 28.09.2016 r. (362kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 29.09.2016 r.

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 03.10.2016 r (755kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.10.2016 r. (608kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (21 września 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (21 września 2016, 12:35:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 października 2016, 15:00:54)
Zmieniono: Publikacja informacji z otwarcia ofert z dnia 05.10.2016 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 534