Przetarg: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo - Kruszyn –Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach.


Ogłoszenie nr 303912 - 2016 z dnia 2016-08-31 r.
Włocławek: wykonanie otworu studziennego nr 5 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek, na dostawę pompy i dostawę obudowy w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo - Kruszyn –Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Włocławek,
krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000,
ul. ul. Królewiecka  7,
87800   Włocławek,
woj. kujawsko-pomorskie, państwo ,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37,
e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.pl

Czytaj całość... (713kB) pdf

SIWZ (745kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI (do wypakowania)

Wyjaśnienie do SIWZ 12.09.2016 r. (274kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.09.2016 r. (391kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (31 sierpnia 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (31 sierpnia 2016, 14:25:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (14 września 2016, 15:38:39)
Zmieniono: Publikacja informacji z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 624