Przetarg na: rozbudowę Urzędu Gminy Włocławek


Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE

 
ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
 
Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
 
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzd oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek’
 

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :
45000000-7:- roboty budowlane –wymagania ogólne,
45400000-1 : roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowalnych,
454300000-0:  roboty instalacyjne w budynkach,  
45421000- 4: roboty w zakresie zakładania stolarski,
45310000-3 : roboty instalacyjne elektryczne,
45330000-0 roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne,
45331110-0 – instalowanie kotłów.
  
1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Czytaj całość... (opis zamówienia) (4391kB) pdf

SIWZ (909kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI (do wypakowania)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 97203 - 2016 w dniu 21 czerwca 2016 roku.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (21 czerwca 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (21 czerwca 2016, 16:41:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (22 czerwca 2016, 08:04:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 741