Przetarg na: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Gminy Włocławek.

Włocławek: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Gminy Włocławek
Numer ogłoszenia: 64247 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek ,
ul. Królewiecka 7,
87-800 Włocławek,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl I. 2) RODZAJ

ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Gminy Włocławek. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część 1 Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część 2 Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance. Część 3 Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym. Zamówienia uzupełniające mogą również dotyczyć przedłużenia terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia). Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.07.2019. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania

Czytaj całość... (3280kB) pdf

SIWZ (872kB) pdf

ZAŁĄCZNIK (160kB) excel

Modyfikacja SIWZ (837kB) pdf

Wyjaśnienia (4522kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (1 czerwca 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (1 czerwca 2016, 15:23:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (10 czerwca 2016, 09:57:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 497