Przetarg na:przebudowę drogi gminnej w miejscowości Modzerowo.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek,
ul. Królewiecka 7,
87-800 Włocławek,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo znajdującej się na terenie Gminy Włocławek. Przebudowa polega na wykonaniu powierzchni jezdni, wykonaniu chodnika oraz wykonaniu zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych. Zakres robót obejmuje: wykonanie powierzchni jezdni o dł. 1544,05 m, wykonanie chodnika oraz zjazdów indywidualnych i publicznych. Roboty ze względu na częściowe finansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zadanie podzielono na dwa zakresy, które powinny być odrębnie wycenione przez Wykonawców i Zamawiający wymaga od Wykonawców wystawienia faktur VAT na poszczególne zakresy I zakres -wykonanie powierzchni jezdni w kilometrażu 0+009,86 do 1+553,9 i części chodnika w kilometrażu 0+009,86 do 0+835,79 i wykonanie: 1. robót przygotowawczych - szczegółowo opisane w przedmiarze robót, i opisie technicznym, które stanowią załącznik do SIWZ, 2. robót ziemnych, 3. ustawienie krawężników betonowych, 4. wykonanie warstwy profilowej z AC11W, 5. wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S, 6. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej, 7. wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, 8. umocnienie poboczy, 9. wykonanie robót wykończeniowych, 10. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla obu zakresów łącznie II zakres - wykonanie chodnika w km 0+835,80 do km 1+ 553,9: 1. wykonanie robót ziemnych, 2. ustawienie obrzeży betonowych, 3. wykonanie nasypów i warstwy odsączającej, 4. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej, 5. wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 c Szczegółowy zakres robót został określony przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, opisem technicznym. Kosztorys ofertowy, przedmiar robót oraz opis techniczny dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek: www.gmina.wloclawek.pl - link Przetargi własne urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego i stanowią załącznik do SIWZ .

Czytaj całość... (6260kB) pdf

SIWZ (979kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Wyjaśnienie do SIWZ (675kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (17 maja 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (17 maja 2016, 20:33:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (25 maja 2016, 19:22:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 640