Przetarg na: przebudowę drogi Mursk-Przerytka- Smólnik.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia:
II.1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.
II.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Przebudowa drogi Mursk-Przerytka- Smólnik”
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :
45 23 31 20 -6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg

III.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

III.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :
Przedmiotem robót drogowych jest przebudowa odcinka drogi gminnej Mursk-Przerytka- Smólnik dł. 350m szer. 4m od km 0+800 do km 1+150 na terenie Gminy Włocławek polegająca na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz na zjazdach.

Czytaj całość... (1301kB) pdf

SIWZ (1559kB) pdf

Kosztorys ofertowy (147kB) pdf

Przedmiar (141kB) pdf

Projekt zagospodarowania terenu (637kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 20.04.2016 r. (298kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (24 marca 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (24 marca 2016, 20:09:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (20 kwietnia 2016, 14:56:38)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 694