Przetarg na: remont Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie.

Włocławek: Remont Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek,
ul. Królewiecka 7,
87-800 Włocławek,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarza i holu na parterze budynku szkolnego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie ul. Szkolna 14 87 853 Kruszyn wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Zakres robót remontowych obejmuje przeprowadzenie remontu korytarza i holu na parterze budynku szkolnego. Remont w zakresie robót budowlanych obejmuje zerwanie starej posadzki lastrykowej w korytarzu i holu bez pomieszczeń stołówki i wiatrołapu, usunięcie gruzu i wywóz gruzu na wysypisko i jego utylizacja,oczyszczenie skutej starej powierzchni oraz zagruntowanie podłoża środkami zwiększającymi przyczepność, wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej dla uzyskania równej płaszczyzny posadzki z uwzględnieniem połączenia jej z podłogami w klasach, .ułożenie posadzki z płytek podłogowych typu gress płytki gat. I w kolorach jasnych o wymiarach 30 x 30 , ułożone w karo antypoślizgowe, wykończone cokolikiem z gresów o wysokości 10 cm kolorystyka będzie uzgadniania z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót remontowych, wymiana drzwi wewnętrznych do klas lekcyjnych i wszystkich pomieszczeń parteru łącznie 15 kompletów skrzydło pełne gładkie, ościeżnica drewniana z zamkiem typu Yale kolorystyka drzwi będzie uzgadniania z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót remontowych, 7.uzupełnienie tynków po wymianie stolarki drzwiowej,8.wykucie bruzd pod wymianę instalacji elektrycznej na korytarzu i w holu, 9.uzupełnienie tynków,10. wykonanie wewnętrznych 2 krotnych gładzi gipsowych na ścianach,11. malowanie ścian i sufitów korytarza i holu farbami w jasnych kolorach do wysokości dwóch metrów, malowanie farbami zmywalnymi stosowanymi w pomieszczeniach zamkniętych - kolorystyka będzie uzgadniania z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót remontowych, Remont w zakresie robót elektrycznych: Wymiana instalacji elektrycznej polegająca na wymianie kabli i osprzętu elektrycznego. Szczegółowy zakres robót remontowychopis przedmiotu zamówienia stanowi obmiar robót, będący załącznikiem do SIWZ i został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek: www.gmina.wloclawek.pl link Przetargi własne urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli w dokumentach załączonych do opisu przedmiotu zamówienia,a stanowiących jego integralną część, przy opisie sposobu wykonania poszczególnych rodzajów robót lub czynności oraz w specyfikacjach materiałowych, zawarte są nazwy własne, znaki towarowe lub producenci materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych posiadających takie same parametry i właściwości jak podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Czytaj całość... (1225kB) pdf

SIWZ (782kB) pdf

Obmiar robót budowlanych (315kB) pdf

Obmiar robót elektrycznych (339kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI (foto)

Wyjaśnienie do SIWZ (277kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 14.04.2016r. (306kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (23 marca 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (23 marca 2016, 15:40:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (14 kwietnia 2016, 14:36:36)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia z dnia 14.04.2016 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 607