Przetarg: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i Smólnik.

Rozdział I.INFORMACJE OGÓLNE
 
ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
 
Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
 
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości za mówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzd oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 
1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Wykonanie rekonstrukcji otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody Dębice  w ramach zadania  pod nazwą  „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i Smólnik"

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :
45 245000 -6  - roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody,
45262220-3 – fundamentowanie i  wiercenie studni wodnych,
  
1.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane 
1.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rekonstrukcji otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody Dębice.

Czytaj całość... (1725kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

SIWZ w wersji edytowalnej (156kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (25 stycznia 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (25 stycznia 2016, 16:12:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 lutego 2016, 08:55:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2564