Przetarg: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek


Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
 
Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
 

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  (art. 36 ust.1 pkt. 3):
 
1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :
 
Główny przedmiot zamówienia :

90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami
 
Dodatkowe przedmioty:
90 51 10 00- 2 Usługi  wywozu odpadów
90 51 31 00 – 7  Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami
90 51 40 00-3 -Usługi recyklingu odpadów
 
2. Rodzaj zamówienia: usługi 
3. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy Włocławek w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj ogłoszenie... (1786kB) pdf

SIWZ (800kB) pdf

wyjaśnienie do SIWZ (288kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (225kB) pdf

Zmiana treści SIWZ (475kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włoclawek - Pani Ewa Braszkiewicz (5 listopada 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (5 listopada 2015, 15:37:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (12 listopada 2015, 17:45:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 913