Przetarg na zadanie pod nazwą: udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN

Rozdział  I. INFORMACJE OGÓLNE
                         
ZAMAWIAJĄCY

 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. (54) 230-53-00 fax. (54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl zakładka „przetargi własne urzędu”
 
Rozdział  II.  Tryb udzielania zamówienia:
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013  roku , poz. 907 ze zmianami ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013  roku ,poz. 907  ze zmianami ) 
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 

III.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie   1 000 000,00 PLN 
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :66 11 30 00 5 – usługi udzielenia kredytu
III.2. Rodzaj zamówienia : usługi 
III.3. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie   1 000 000,00 PLN 
Zamówienie dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie   1 000 000,00 PLN  ( jeden milion złotych )  z terminem spłaty  do 31 października 2029 roku .

Czytaj całość... (698kB) pdf

SIWZ (423kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ (379kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ (204kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (26 sierpnia 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (26 sierpnia 2015, 20:45:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (3 września 2015, 14:14:17)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 748