Przetarg na zadanie pod nazwą: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo - I etap.


Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE

 
ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 ,
87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
 
Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 
III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo - I etap
 

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
 
III.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
 
III.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: przedmiot zamówienie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo na działkach Józefowo nr 32 oraz 31/2,31/3,31/23,31/24,31/25,31/26,38,406/4,216,31/8,410/3,410/6,410/7,410/8,346,300,180,452,141/2,141/3,141/4,141/5,145,140/5,142,143/11,63/263/3,62/1,62/2,139/5,137/2,137/1,143/3,143/4,143/5136/3,135/1,134/7,135/2,134/6,134/4,128/22,130/1,130/3,131/5,131/4,128/3,128/13,128/10,128/41,128/11,128/3,128/38,128/19,128/36,128/23,128/37,128/42,127/1,126,125/6,125/5,125/3,125/4,124/2,124/1,123/5,123/3,123/7,122/7,122/6,122/5,122/4,122/8,122/9,121,120,119/9,119/10,119/7,119/3,119/1,118/1,118/2,117,116/1,116/2,115/1,115/2,146/4,148/10,149/4,149/3,151/3,151/4,155/7,155/6,156/1,158/5,161/1,162/2, 162/1,163 0bręb Modzerowo

Czytaj całość... (1774kB) pdf

SIWZ (773kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Wyjaśnienie do SIWZ (517kB) pdf

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 190866 - 2015 data zamieszczenia 28.07.2015 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (28 lipca 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (28 lipca 2015, 14:36:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (6 sierpnia 2015, 13:32:21)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1071