Przetarg na zadanie pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Józefowo Gmina Włocławek

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE
 
ZAMAWIAJĄCY

 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 
87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
 
Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 
III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Józefowo Gmina Włocławek"
 


Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :
45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane
45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45 33 24 00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 
III.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 
III.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: przedmiot zamówienie obejmuje budowę budynku jednokondygnacyjnego o konstrukcji murowanej z dachem wielospadowym krytym blachodachówką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 199 w miejscowości Józefowo.

I. Dane techniczne budynku
- długość 15,22 m
- szerokość 7,12 m
- wysokość 4,89 m
- pow. zabudowy 122,53 m 2
- pow. użytkowa 82,79 m2
- kubatura 450,00 m3

Czytaj całość... (1722kB) pdf

SIWZ (666kB) pdf

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 156388-2015 w dniu 26 czerwca 2015 roku. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (26 czerwca 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (26 czerwca 2015, 10:33:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (26 czerwca 2015, 10:40:10)
Zmieniono: Inf. o ogłoszeniu w BZP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349