Przetarg na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Zuzałka- Kosinowo- Adaminowo Gmina Włocławek"

Rozdział I.INFORMACJE OGÓLNE
 
ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 
87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
 
Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 
III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Zuzałka- Kosinowo- Adaminowo  Gmina Włocławek

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) : 45 23 31 20 -6  - Roboty w zakresie budowy dróg 

III.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane 
 
III.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :  Przedmiotem zamówienia  jest przebudowa odcinka drogi gminnej  w m. Zuzalka- Kosinowo-Adaminowo  dł. 400m  Gmina Włocławek polegająca na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

Zakres obejmuje dwa odcinki tj.:
 -pierwszy odcinek dł. 150m wraz z 9 zjazdami  od km 0+310 do km 0+0+460, na którym wykonana jest  dolna  warstwa podbudowy tłuczniowej
 -drugi odcinek  dł. 250m wraz z 19 zjazdami od km 0+460 do km 0+710, który  stanowi obecnie drogę  gruntową.
         
Powierzchnie do utrwalenia grysami wraz ze zjazdami: 1692m2

Zakres robót obejmuje: 

1. wykonanie robót ziemnych wraz  z wywiezieniem  nadmiaru gruntu, wykonanie robót związanych z formowaniem poboczy
2. wykonanie warstwy odcinającej grub. 6cm na dł. 250m szer. 4m,
3. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej 0/31,5 grub. 15cm na dł. 250 szer. 4m wraz ze  ze zjazdami szer. 6,2m dł. 2m
4. wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej 0/31,5 grub. 5cm na dł. 400 szer. 3,8m  wraz ze zjazdami  szer. 6m dł. 2m
5. wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami  5/8 i 8/11mm na emulsji asfaltowej na dł. 400m szer. 3,6m wraz ze zjazdami szer. 6m dł. 1,5m ( szt.29
6. plantowanie poboczy szer. 0,75m na dł. 400m
 
Szczegółowy zakres robót został określony przedmiarem  robót, kosztorysem ofertowym  oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek: www.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu  oraz w siedzibie Zamawiającego .
 
Zamawiający wymaga rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały  na okres co najmniej 36 miesięcy liczony od terminu końcowego odbioru robót .

Czytaj całość... (1281kB) pdf

SIWZ (669kB) pdf

Przedmiar (78kB) pdf

Kosztorys ofertowy (83kB) pdf

Rys. Nr 3.1 (483kB) pdf

Rys. Nr 3.2 (406kB) pdf

Opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych nr 154738-2015 w dniu 25 czerwca 2015 roku. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (25 czerwca 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (25 czerwca 2015, 15:00:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808