Przetarg na: przebudowę drogi w miejscowości Kruszynek długości 80 mb Gmina Włocławek

ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00        fax. ( 54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
 
Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 
III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa drogi w miejscowości Kruszynek długości  80 mb  Gmina Włocławek
 
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :
45 23 31 20 -6  - Roboty w zakresie budowy dróg
 
III.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
 
III.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Kruszynek długości 80 mb Gmina Włocławek polegająca na wykonaniu podbudowa szer. 3,8 m o powierzchni  319,4m2
 
Zakres robót obejmuje: odtworzenie  trasy i punktów wysokościowych   wraz z wyznaczeniem granic w terenie wykonanie koryta, wbudowanie nasypu w pobocza  wraz  z wywiezieniem  nadmiaru gruntu, wykonanie robót    wykonanie warstwy odsączającej  grub. 20cm,  Wykonanie dolnej  podbudowy z destruktu betonowego 0/31,5 grub. 15cm szer. 3,5m  plantowanie poboczy
Szczegółowy zakres robót został określony przedmiarem  robót, kosztorysem ofertowym  oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek: www.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu  oraz w siedzibie Zamawiającego .
 
Zamawiający wymaga rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały  na okres co najmniej 36 miesięcy liczony od terminu końcowego odbioru robót .

Czytaj całość... (1124kB) pdf

SIWZ (661kB) pdf

Kosztorys ofertowy (77kB) pdf

Przedmiar (72kB) pdf

Opublikowano na BZP pod numerem 148920-2015 w dniu 19 .06.2015

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (19 czerwca 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (19 czerwca 2015, 12:15:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 778