Przetarg: przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik długości 300m Gmina Włocławek.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik długości 300m Gmina Włocławek
Numer ogłoszenia: 103642 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:
 
Gmina Włocławek , 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik długości 300m Gmina Włocławek. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mursk- Przerytka- Smólnik długości 300 mb Gmina Włocławek polegająca na wykonaniu jezdni utrwalonej grysami na emulsji asfaltowej pow. 1200m2, powierzchnia zjazdów tłuczniowych 50m2 Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie robót przygotowawczych - wytyczenie geodezyjne 2. wykonanie robót ziemnych - korytowanie na dł. 300m wraz ze zjazdami , formowanie poboczy na dł. 300m, wywóz urobku 3. ułożenie warstwy odcinającej na dł. 300 szer. 4.4m o pow. 1370m2 4. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- wapiennej 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie grub. 15cm na pow. 1370 ( dł. 300m szer. 4,4m|), 5. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego twardego 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie grub. 5cm rozłożonej rozściełaczem pow. 1370m2 ( dł. 300m szer. 4,4m), 6. wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami 5/8mm i 8/11mm na emulsji asfaltowej kationowej na pow. 1200m2 na dł. 300m szer. 4m 7. plantowanie - obrobienie na czysto poboczy Szczegółowy zakres robót został określony przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek: www.gmina.wloclawek.pl - link Przetargi własne urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego.

Czytaj całość... (1237kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Kosztorys ofertowy (140kB) pdf

Przedmiar (120kB) pdf

Mapa 1 (527kB) pdf

Mapa 2 (629kB) pdf

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 103642 - 2015, data zamieszczenia: 05.05.2015

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (5 maja 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (5 maja 2015, 13:02:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 maja 2015, 13:16:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 827