Przetarg na: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 

ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek 
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3): 

III.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek. 

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :
Główny przedmiot zamówienia :
90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami

Dodatkowe przedmioty:

90 51 10 00- 2 Usługi  wywozu odpadów 
90 51 31 00 – 7  Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami
90 51 40 00-3 -Usługi recyklingu odpadów

III.2. Rodzaj zamówienia : usługi  
III.3. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy Włocławek w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 

SIWZ (485kB) pdf

Załącznik do SIWZ (158kB) word

Opis przedmiotu zam ówienia (53kB) word

Wzór umowy (145kB) word

Modyfikacja SIWZ (776kB) pdf
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 346576-2014  w dniu 17 października 2014 roku

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (17 października 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (17 października 2014, 15:07:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (23 października 2014, 20:21:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1680