Przetarg na: Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo – Kruszyn - Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach

Rozdział I.INFORMACJE OGÓLNE

ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek 
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53  
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3): 

III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo – Kruszyn - Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach "

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
III.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane  
III.3. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo – Kruszyn - Dębice na działkach nr 90/9, 91/8, 91/13, 91/16 . Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej oraz zakup pompy głębinowej z podwodnym silnikiem elektrycznym. 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur z litego PCW o klasie ciśnienia PN 10 (1,0 MPa) o średnicy DN 90 łączonych za pomocą kielichów z uszczelką gumową montowaną fabrycznie, zapewniającą szczelność połączenia. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN 110mm wykonać poprzez trójniki PCW DN 90/90/90mm i nasuwkę. Za miejscem włączenia zamontować zasuwę kołnierzową, odcinającą DN80mm i tuleje kołnierzowe przejściowe stal/PCW DN90/90. Średnia głębokość prowadzenia przewodów wodociągowych 1,80 m. Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej zamontować dwa trójniki 90/90/90mm PCW z odejściem do dwóch projektowanych hydrantów przeciwpożarowych naziemnych HP80 naziemnych, każdy z hydrantów o średnicy nominalnej Dn 80mm. Hydranty montować na kolanach stopowych, kołnierzowych wg PN-EN 545. Zaprojektowano hydranty z podwójnym zamknięciem, na ciśnienie 1 MPa. W odległości co najmniej 1,0m od hydrantów zamontować kołnierzowe zasuwy odcinające. W celu zapobieżeniu rozsuwania się połączeń kielichowych na kolanie, trójniku i zaślepce zaprojektowano betonowe bloki oporowe. 
Na końcówce przewodu wodociągowego, w miejscach zamiany kierunku trasy wodociągu ( na kolanach, łukach), oraz na trójnikach należy zamontować prefabrykowane bloki oporowe. 
Zasuwy odcinające posadowić na blokach podporowych z betonu B20.

Czytaj całość... (1619kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Załączniki

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 300734-2014  w dniu 10 września 2014 roku

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (10 września 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (10 września 2014, 10:49:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (10 września 2014, 11:07:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1368