Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kruszyn ul. Ikara długości 130m od km 0+003 do 0+133 Gmina Włocławek

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn ul. Ikara długości 130m od km 0+003 do 0+133 Gmina Włocławek
 
ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00  fax. ( 54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
 
Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
  
III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn ul. Ikara długości 130m od km 0+003 do 0+133 Gmina Włocławek 

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) : 
45 23 31 20 -6  - Roboty w zakresie budowy dróg 
III.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane  
III.3. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : 
  
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn ul. Ikara długości 130m od km 0+003 do 0+133 Gmina Włocławek polegająca  na wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy jezdni wraz ze zjazdami oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltowa na jezdni . 
  
Powierzchnia jezdni: 577,6 m² 
Powierzchnia dolnej warstwy podbudowy o szer. 4,4m i zjazdów w ilości 8szt o szer.5m i 
dł. 1,0m wynosi 559,6m2, powierzchnia dolnej warstwy podbudowy  o szer. 4,1 wynosi 
620,6m2 

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 289706-2014  w dniu 1 września 2014 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (1 września 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (1 września 2014, 13:38:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (1 września 2014, 13:45:57)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1097