Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smólnik ul. Akacjowa długości 102 mb Gmina Włocławek.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Smólnik  ul. Akacjowa długości 102  mb Gmina Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie  dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA  I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej  zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1)  Nazwa nadana  zamówieniu przez  zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Smólnik ul. Akacjowa długości 102 mb Gmina Włocławek. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólnik ul. Akacjowa długości 102 mb Gmina Włocławek polegająca na wykonaniu : l. Przebudowa odcinka drogi gminnej - ulicy Akacjowej dł. 102 m od km 0+010 do km 0+112 w m. Smólnik Gmina Włocławek Powierzchnia utwardzenia : -podbudowa szer. 5,3 m o powierzchni 609,9 m2 (jezdnia i zjazdy) - nawierzchnia asfaltowa- podwójnie grysowana na pow. 582,4 m2 (jezdnia i zjazdy) Zakres robót obejmuje: l. wykonanie robót przygotowawczych -wytyczenie pasa drogi 2. wykonanie robót ziemnych i wywiezienie nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych z wbudowaniem w pobocza, 3. wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 6cm, 4. wykonanie dolnej warstwy podbudowy  z mieszanki żwirowo- tłuczniowo wapiennej 0/31,5 grub. 15 cm szer. 5,3 m stabilizowanej mechanicznie 5. wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowo wapiennej 0/31,5 grub. 15 cm szer. 5,0 m stabilizowanej mechanicznie 6. wykonanie podwójnego utrwalenia grysami twardymi 5/8 i 8/11 mm i emulsją asfaltową kationową 7. plantowanie poboczy na czysto.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień {CPV): 45.23.31.20-6.
 
II.1.7) Czy dopuszcza  się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza  się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.09.2014.

Czytaj całość... (1258kB) pdf

SIWZ (3076kB) pdf

Kosztorys i przedmiar (312kB) pdf

Załącznik (665kB) pdf

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 230574-2014  w dniu 10 lipca 2014 roku

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (10 lipca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (10 lipca 2014, 11:02:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010