Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Madzerowo Gmina Włocławek dł. 100 mb

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Madzerowo Gmina Włocławek dłm 100 mb  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty  budowlane 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
 
I.1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Madzerowo Gmina Włocławek dł. 100 mb. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty  budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej  długości 100m szer. 4m w miejscowości Madzerowo polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni tj podbudowa  tłuczniowai podwójne utrwalenie grysami i emulsją asfaltowej  Powierzchnia ogólna 400,m2  Zakres robót  obejmuje: 1. wykonanie  korytawania  wraz z wbudowaniem  urobku w pobocza 2. wykonanie  warstwy odsączającej  grub.  10cm na pow. 430m2,0m2, 3. wykonanie podbudowy 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie  grub. 20cm wykonanej  dwuwarstwowo tj. dolna warstwa grub. 15cm wykonana z destruktu betonowego  0/31,5mm, górna warstwa grub. 5cm z mieszanki żwirowo- tłuczniowej 0/31,5mm  ( tłuczeń twardy  ) w tym  górna warstwa  rozłożona  rozściełaczem 430m2 4. wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji  5/8  i 8/11 oraz emulsją asfaltową kationową na jezdni o pow. 
400m2  5. plantowanie poboczy i skarp nasypów,. 
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. 
II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014. 

Czytaj całość... (1561kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Kosztorys i przedmiar (294kB) pdf
 

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 199354-2014 w dniu 12 czerwca 2014 roku.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (12 czerwca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (12 czerwca 2014, 14:24:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1089