Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koszanowo- Sokołowo Gmina Włocławek dł. 245 mb

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koszanowo- Sokołowo Gmina Włocławek dł. 245 mb OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty  budowlane 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  publicznego.
 
 
SEKCJA  I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I.1) NAZWAI  ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I.2) RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Koszanowo-  Sokołowo Gmina Włocławek dł. 245 mb. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa  odcinka  drogi gminnej dł. 245m od km 0+002,5 do km 0+247,5 w m. Koszanowo-  Sokołowo Gmina Włocławek  polegająca  na wykonaniu podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej Powierzchnia  utwardzenia  : -podbudowa  szer. 4,3m o powierzchni  1093m2 (jezdnia  i zjazdy) Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie  robót przygotowawczych -wytyczenie pasa drogi 2. wykonanie robót ziemnych i wywiezienie  nadmiaru gruntu, wykonanie  robót  poprzecznych  z wbudowaniem w pobocza, 3. wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.  10cm na pow. 1093m2  4. wykonanie podbudowy  z mieszanki żwirowo- tłuczniowo  wapiennej 0/31,5 grub. 18cm szer. 4,3m S. plantowanie  poboczy na czysto. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014. 

 
Kosztorys i przedmiar (320kB) pdf

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 1984962014 w dniu 12 czerwca 2014 roku.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (12 czerwca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (12 czerwca 2014, 13:49:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (12 czerwca 2014, 14:05:51)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1180