Przetarg na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2014 rok w kwocie 895 000,00 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I.1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka  7, 
87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I.2) RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2014 rok w kwocie 895 000,00 PLN. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub  zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego  deficytu  budżetu Gminy Włocławek na 2014 rok w kwocie 895 000,00 PLN Zamówienie dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu  na sfinansowanie planowanego deficytu  budżetu Gminy Włocławek na 2014 rok w kwocie 895 000,00 PLN (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z terminem spłaty do 31 października 2030 roku. 1. Kwota kredytu:  895 000,00  PLN 2. Termin uruchomienia kredytu: 29.05.2014 lub w dniu podpisania umowy 3.0kres kredytowania: od dnia zawarcia umowy  do 31.10.2030 roku z zachowaniem okresu karencji do 30.09.2023 roku , 4.Spłata  rat  kapitałowych: ostatni  dzień roboczy października po upływie okresu karencji  - począwszy od 2023 roku. 5. Harmonogram spłat rat kapitałowych : X/2023 - 84 526,00 zł X/2024- 40 000,00 zł X/2025 - 5 000,00  zł X/2026 - 180 000,00 zł X/2027 - 250 000,00 zł X/2028- 240 000,00 zł X/2029 - 45 474,00 zł X/2030 - 50 000,00 zł 6. Odsetki naliczane za miesiące kalendarzowe, począwszy od dnia uruchomienia kredytu. 7. Oprocentowanie kredytu naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1 M + marża Wykonawcy. 
Przedstawiona  w ofercie marża nie może ulec zwiększeniu  Marża Wykonawcy wiążąca w całym okresie kredytowania 8. Stopa oprocentowania kredytu będzie ulegać zmianie w okresach miesięcznych pierwszego dnia każdego  miesiąca o wskaźnik uwzględniający stosunek stawki WIBOR lM, wyliczanej jako średnia

Czytaj całość... (867kB) pdf

SIWZ (4161kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (2 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (2 maja 2014, 13:48:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1063