Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64412  - 2014r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I.1) NAZWA I  ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
 
I.2) RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo  długości 340 mb.. 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty  budowlane.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb od km O+750 do km 1 +090  w m. Ludwinowo  Gmina Włocławek Powierzchnia utwardzenia  : - podbudowa szer. 3,8m o powierzchni 1362m2  (jezdnia  i zjazdy)  Zakres robót ujętych w kosztorysie  obejmuje:  l. wykonanie robót przygotowawczych -wytyczenie pasa drogi 2. wykonanie  robót  ziemnych i wywiezienie nadmiaru gruntu, wykonanie  robót  poprzecznych  z wbudowaniem w pobocza, 3. wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 15cm, 4. wykonanie  dolnej  warstwy  podbudowy  z mieszanki  żwirowo- tłuczniowo wapiennej 0/31,5 grub. 15cm szer. 3,8m  5. plantowanie poboczy na czysto. 
  
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV}: 45.23.31.20-6.

Czytaj całość... (231kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (29 kwietnia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (29 kwietnia 2014, 10:13:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100