Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odcinek o długości 1805 m -powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odcinek o długości 1805 m -powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I.1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja  samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1)  Nazwa  nadana zamówieniu przez  zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Smólnik- Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odcinek o długości 1805m  -powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją. 

II.1.2)  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz  wielkości lub  zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej  na długości 1805m szer. 3,5m na odcinku od km 0+900  do km 2+705 w miejscowości Smólnik- Kosinowo- Stasin - Wistka Szlachecka. Przebudowa polega na wyrównaniu tłuczniem istniejącej  podbudowy  z destruktu betonowego, ułożeniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej( tłuczeń twardy)  i wykonaniu podwójnego utrwalenia grysami i emulsją Powierzchnia jezdni wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami publicznymi  - 6585m2, Zakres robót obejmuje:  1. wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki żwirowo-tłuczniowej 0/31,5mm w ilości 72,2t 2. ułożeniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej  (tłuczeń twardy) 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie grub. 5cm (rozłożona rozściełaczem)  3. wykonanie podwójnego utrwalenia grysami frakcji 5/8 i 8/11 i emulsją asfaltową kationowa 4 ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych małych A-1- 1szt, A-2- 1szt, A-7  2szt, A-18b-  2 szt 5 ustawienie stalowych bariery sprężyste N2W3. 6. formowanie poboczy i plantowanie wykończeniowe 7. wykonanie inwentaryzacji  powykonawczej. Szczegółowy zakres robót został określony przedmiarem  robót, kosztorysem ofertowym oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys ofertowy i przedmiar  robót dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl - link Przetargi własne urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego

Czytaj całość... (1666kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Przedmiar i kosztorys (308kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (2 kwietnia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (2 kwietnia 2014, 14:19:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128