Przetarg na: przebudowę chodnika długości 170m wzdłuż drogi gminnej wraz z zatoką autobusową w miejscowości Świętosław Gmina Włocławek.

Włocławek: Przebudowa chodnika długości 170 m wzdłuż drogi gminnej wraz z zatoką autobusową w miejscowości Świętosław Gmina Włocławek 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

 
I.1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres  strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja  samorządowa.
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa  nadana  zamówieniu przez  zamawiającego: Przebudowa chodnika długości 170m wzdłuż drogi gminnej  wraz z zatoką autobusową w miejscowości Świętosław Gmina Włocławek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz  wielkości lub  zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy chodnika dł. 170 m szer. 1,5 i 1,8 m wraz z zatoką autobusową w miejscowości Świętosław Gmina Włocławek , który jest kontynuacją istniejącego chodnika. Powierzchnia chodnika 298,3m2 Powierzchnia zjazdu 43,2 m2 Powierzchnia uzupełnień bitumicznych przy chodniku i odtworzenie nawierzchni 29,4m2 Powierzchnia zatoki autobusowej 68,8m2 Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze: rozbiórka fragmentów istniejącego betonowego chodnika pod potrzeby ustawienia obrzeży , rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z tłuczniowa podbudową 2. Wykonanie robót ziemnych wraz z usunięciem ziemi urodzajnej i wywiezieniem nadmiaru gruntu 3. Wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem głęb. 1,4m z przykanalikiem z rury PEHD 200 dł. 8m 4. Wykonanie podbudowy tłuczniowej i betonowej dla potrzeb zatoki autobusowej, jezdni i zjazdu S. Ułożenie nawierzchni ścieralnej z kostki bet.gGrub. Scm na zatoce autobusowej 6. Ustawienie krawężników dla potrzeb chodnika i zjazd na ławie betonowej o F=0,06m2  7. Ustawienie obrzeży 8*30 na ławie o F=0,02m2 8. Ułożenie chodnika z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej a 9. Wykonanie zjazdów z kostki grub. 8cm na podbudowie betonowej 8. Oznakowanie poziome - przejście dla pieszych 14m2 9. Oznakowanie pionowe 3 szt. 10. Plantowanie poboczy Szczegółowy zakres robót został określony przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym oraz niniejszej  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czytaj całość... (1786kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Przedmiar (571kB) pdf

Kosztorys (564kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (1 kwietnia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (1 kwietnia 2014, 12:13:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1214