Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 170mb - I Ietap Gmina Włocławek

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 170mb - I Ietap Gmina  Włocławek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
 
I.1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
teł. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  
II.1.1) Nazwa nadana  zamówieniu przez  zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 170mb - II etap Gmina Włocławek. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz  wielkości lub  zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi gminnej długości 170m od km 0+580 do km 0+750 w m. Ludwinowo Gmina Włocławek Powierzchnia utwardzenia: -podbudowa szer. 3,8m o powierzchni 721 m2 (jezdnia i zjazdy) Zakres robót obejmuje:  1. wykonanie robót przygotowawczych -wytyczenie pasa drogi 2. wykonanie robót ziemnych i wywiezienie nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych z wbudowaniem w pobocza, 3. wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 15cm, 4. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowo wapiennej 0/31,5 grub. 15cm szer. 3,8m 5. plantowanie poboczy na czysto.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

Czytaj całość... (1681kB) pdf

SIWZ (3495kB) pdf

Przedmiar i kosztorys (211kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 107706-2014 w dniu 31 marca 2014 roku – Ludwinowo

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (31 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (31 marca 2014, 15:20:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048