Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zuzałka- Kosinowo-Adaminowo długości 110mb- IIetap od km 0+156 do 0+266 Gmina Włocławek

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zuzałka- Kosinowo-Adaminowo długości 110mb- IIetap od km  0+156 do 0+266 Gmina Włocławek 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty  budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I.1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie,
 teł. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja  samorządowa.
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
  
II.1.1) Nazwa  nadana zamówieniu przez  zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Zuzałka- Kosinowo-Adaminowo długości 110mb  -II etap od km 0+156 do 0+266 Gmina Włocławek. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz  wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  dotyczących przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zuzałka- Kosinowo- Adaminowo-IIetap od km 0+156  do 0+266  Gmina Włocławek polegająca na wykonaniu podbudowy na odcinku 110m oraz podwójnego powierzchniowego  utrwalenia  grysami Powierzchnia ogólna 440,m2 - droga dł. 110m szer. 4m Zakres robót obejmuje: l. wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych z wbudowaniem  w pobocza, 2. wykonanie warstwy odcinającej grub. 6cm na paw. 473,0m2, 3. wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej 0/31,5  stabilizowanej mechanicznie grub. 20cm w tym  dolna w-w podbudowy grub. 15cm z destruktu betonowego 0/31,5 i górna z mieszanki żwirowo- tłuczniowej  z tłucznia  twardego frakcji 0/31,5mm  dla potrzeb drogi , parkingów i zjazdów publicznych  o łącznej pow. 818,4m2  4. wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej  grysami frakcji 5/8 i 8/11 oraz emulsją asfaltową kationową na jezdni o paw. 440m2 S. plantowanie poboczy i skarp nasypów,. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
 
II.1.7} Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

Czytaj całość... (1761kB) pdf

SIWZ (3191kB) pdf

Przedmiar i kosztorys (274kB) pdf

Kosztorys inwestorski (497kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 67305 -2014 w dniu 31 marca 2014 roku – Zuzanka – Kosinowo-Adaminowo

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (31 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (31 marca 2014, 10:42:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (31 marca 2014, 15:16:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1074