Przetarg: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo długości 250 mb .

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Markowo długości 250  mb 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA  I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina  Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
teł. 0-54 230 53 00;  230 53 37, faks 054  230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2)  RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Markowo długości 250 mb. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty  budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub  zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie robót  budowlanych datyCLących przebudowy drogi  gminnej w miejscowości Markowo długości 250 mb  ,szer. 3,5m  w miejscowości Markowo Gmina Włocławek  polegająca wykonaniu na podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami  i emulsji oraz górnej  warstwy  podbudowy  szer. 3,8m  z mieszanki żwirowo- tłuczniowej. Dolna warstwa  podbudowy została  wykonana  w ubiegłym roku.  Powierzchnie: -podbudowa szer. 3,8m  o powierzchni 950m2 -jezdnia szer. 3,5rn o powierzchni  875m2 Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie robót  przygotowawczych -wytyczenie pasa drogi 2. wykonanie górnej  warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej z kamienia twardego 0/31,5  grub.  5cm ułożonej  rozściełaczem 3. wykonanie powierzchniowego, podwójnego utrwalenia grysami 5/8 i 8/llrnm i emulsji asfaltowej kationowej 4. plantowanie poboczy. 

II.1.6) Wspólny Słownik  Zamówień  (CPV): 45.23.31.20-6.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB TERMIN  WYKONANIA: Zakończenie:  30.08.2014.

Czytaj całość... (1686kB) pdf

SIWZ (729kB) pdf

Kosztorys (37kB) excel

Przedmiar (37kB) excel

ZAŁĄCZNIKI

Opublikowano w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 28 lutego 2014 roku 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (28 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (28 lutego 2014, 13:27:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249