Przetarg: Przebudowa ul. Skrzydlatej w miejscowości Kruszyn Gmina Włocławek

Włocławek: Przebudowa ul. Skrzydlatej w miejscowości 
Kruszyn Gmina  Włocławek 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane 
  
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  publicznego.
 
 
SEKCJA  I: ZAMAWIAJĄCY

 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka  7, 
87-800  Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie,
 
tel.  0-54  230  53 00; 230 53 37, faks 054  230 53 53.
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Skrzydlatej w miejscowości Kruszyn Gmina  Włocławek.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty  budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót  budowlanych dotyczących  przebudowy ul. Skrzydlatej w miejscowości Kruszyn Gmina Włocławek Długość  odcinka  ulicy  do przebudowy-122m od km 0+006  do km 0+128m. Powierzchnia biturniezna jezdni  szer. 4m - 488 m2.  Powierzchnia tłuczniowych zjazdów szer. 3,5m  w ilości 10  szt. - 45m2. Zakres robót  obejmuje: l. wykonanie  robót  przygotowawczych - roboty pomiarowe, docięcie i rozebranie krawędzi  nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu z ul. Ikara  wraz z usunięciem gruzu, 2. wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża pod nawierzchnię jezdni  szer. 4,4m i zjazdów indywidualnych szer. 3,5m grub,20cm wraz z wywiezieniem gruntu, 3. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki  żwirowo- tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie grub.  15cm po zagęszczeniu o pow. 581,8m2, 4. wykonanie  górnej  warstwy  podbudowy z mieszanki żwirowo-  tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie grub.  5cm po zagęszczeniu  ułożonej rozściełaczem 581,8m2, 5. skropienie  podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową  6. wykonanie nawierzchni jezdni  szer. 4m z betonu asfaltowego  grubości 4 cm o paw. 488m2 7. ustawienie znaków pionowych, 8. plantowanie poboczy 9. regulacja  wysokościowa urządzeń  obcych,  10. wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nic.
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (28 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (28 lutego 2014, 09:10:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1171