Przetarg: Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka­ Smólnik długości 300 mb.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka­ Smólnik długości 300 mb. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  -roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA  I: ZAMAWIAJĄCY

 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina  Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54  230 53 00;  230  53 37, faks 054  230 53 53. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka- Smólnik  długości 300 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty  budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  budowlanych dotyczących przebudowy drogi  gminnej Mursk- Prterytka- Smólnik  długości 300 mb szer. 4m  na terenie Gminy  Włocławek  Powierzchnia utwardzenia jezdni  1200m2 Powierzchnia zjazdów  50m2  Zakres  robót  obejmuje: 1. wykonanie robót  przygotowawczych - wytyczenie geodezyjne 2. wykonanie  robót  ziemnych - korytowanie na dł. 250m, formowanie poboczy na dł. 300m, wywóz urobku  3. ułożenie warstwy odcinającej na dł.  250 szer. 4.4m  o pow. 1150m2 4. wykonanie  dolnej  warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- wapiennej 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie grub. 15cm na pow. 1370 m2  ( dł.  250m  szer. 4,4m), 5. wykonanie górnej  warstwy  podbudowy z kruszywa kamiennego twardego 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie grub. 5cm rozłożonej rozściełaczem  pow. 1370m2 ( dł. 300m  szer. 4,4m), 6. wykonani powierzchniowego utrwalenia grysami  5/8mm i 8/11mm na emulsji asfaltowej kationowej na pow. 1200m2 na dł. 300m szer. 4m 7. wykonanie  nawierzchni zjazdów indywidualnych ·· tłuczniowe  8. plantowanie- obrobienie na czysto poboczy Szczegółowy zakres robót  został określony  przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót  dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek  : www.gmina.wloclawek.pl - link  Przetargi własne  urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nic.

Czytaj całość... (1712kB) pdf

SIWZ (3795kB) pdf

Kosztorys i przedmiar (484kB) pdf

Zmodyfikowany załącznik do SIWZ (128kB) word

ZAŁĄCZNIKI

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 lutego 2014 roku 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (25 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 12:51:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 15:55:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1359