Przetarg: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek , ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb od km 0+750 do km 1+090 w m. Ludwinowo Gmina Włocławek Powierzchnia utwardzenia : -podbudowa szer. 3,8m o powierzchni 1362m2 (jezdnia i zjazdy) Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje: 1. wykonanie robót przygotowawczych -wytyczenie pasa drogi 2. wykonanie robót ziemnych i wywiezienie nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych z wbudowaniem w pobocza, 3. wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 15cm, 4. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowo wapiennej 0/31,5 grub. 15cm szer. 3,8m 5. plantowanie poboczy na czysto Szczegółowy zakres robót został określony przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl - link Przetargi własne urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Czytaj całość... (1699kB) pdf

SIWZ (3833kB) pdf

Kosztorys i przedmiar (381kB) pdf

Zmodyfikowany załącznik do SIWZ (127kB) word

ZAŁĄCZNIKI

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 lutego 2014 roku 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (25 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 12:31:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 15:54:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1372