Przetarg: Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Zuzałka -Kosinowo -Adaminowo

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Zuzałka -Kosinowo -Adaminowo 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty  budowlane 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA  I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka  7,
 87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel.  0-54  230  53 00; 230  53 37, faks 054  230 53 53. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.11) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi  gminnej wraz z przebudową istniejącego parkingu przy  cmentarzu komunalnym w miejscowości Zuzałka  -Kosinowo - Adaminowo.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi  gminnej wraz z przebudową istniejącego parkingu przy  cmentarzu komunalnym w miejscowości Zuzałka  -Kosinowo  -Adaminowo IEtap: Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego parkingu przy  Cmentarzu w miejscowości Zuzałka-  Kosinowo- Adaminowo dł.  150 m od km 0+006 do km 0+156 Gmina  Włocławek Powierzchnia  ogólna  763,m2 w tym  : - droga dł. 150 m szer. 4m z poszerzeniem na dł. 15 m  o 1 m o pow. 623 m2 - parking wzdłuż  Cmentarza na 10 stanowisk owym 2,5*4,6 m o pow. 115 m2 -zjazdy publiczne o pow. 58,3 m2 w tym  -podwójne grysowane na pow. 25 m2  -tłuczniowe na pow na pow.  33,3 m2 Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wykonanie robót  poprzecznych z wbudowaniem w pobocza, 2. wykonanie warstwy odcinającej grub. 6 cm na pow. 818Am2, 3. wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie grub.  20 cm w tym  dolna  w-w  podbudowy grub. 15cm  z destruktu betonowego 0/31,5 i górna  z mieszanki żwirowo- tłuczniowej z tłucznia twardego frakcji 0/31,5 mm dla potrzeb drogi  , parkingów i zjazdów  publicznych o łącznej  pow. 818Am2 4. wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji  5/8  i 8/11 oraz emulsją asfaltową kationową na jezdni, parkingach i zjeździe na Cmentarz o pow. 763m2 5. plantowanie poboczy  i skarp...

Czytaj całość... (1664kB) pdf

SIWZ (3424kB) pdf

Kosztorys i przedmiar 300 m (328kB) pdf

Kosztorys i przedmiar150 m (511kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (4 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (4 lutego 2014, 14:30:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 lutego 2014, 13:40:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1553