Przetarg na: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I.1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800  Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, 
faks 054 230 53 53.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja  samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez  zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej  w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej  oczyszczalni ścieków w Smólniku-  Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej  w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz  wielkości lub  zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych oczyszczającej ścieki socjalno-bytowe z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 119/6 . I. Oczyszczalnia ścieków sanitarnych Przyjęto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu obiektów:  S- studzienka betonowa OW-  trzykomorowy osadnik wstępny ZB-  złoże biologiczne 2.2. OMÓWIENIE FUNKCJIORAZ ZASADY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW W CIĄGU TECHNOLOGICZNYM UKŁADU OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓWOW-osadnik wstępny Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstępny zaprojektowany został jako trzykomorowy osadnik poziomy, o pojemności  8 m3.

Czytaj całość... (1553kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (8 października 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (8 października 2013, 12:15:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1412