Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk etap III od km 0+126 do km 0+226

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
  
  
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, 
faks 054 230 53 53. 
Adres strony internetowej  zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl 
  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja  samorządowa. 
  
  
  
SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  
  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  
II.1.1) Nazwa  nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej  Mostki - Mursk etap III od km 0+126  do km 0+226.
  
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
  
II.1.4) Określenie  przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa odcinka drogi gminnej  Mostki- Mursk Gm.Włocławek  Etap III od km 0+126  do km 0+226 Powierzchnie: -jezdnia -400,0  m2, Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac : 1. wykonanie robót przygotowawczych - wycinka z karczowaniem drzew i krzaków w pasie drogowym, rozbiórka fragmentów nawierzchni 2. wykonanie robót ziemnych -korytowanie, roboty ziemne poprzeczne, obrobienie na czysto skarp nasypów i wykopów, 3. wykonanie wzmocnienia podłoża od km 0+126  do 0+226 na szer. 6,3 m poprzez ułożenie materaca pełnego pod konstrukcją nawierzchni jezdni z destruktu betonowego frakcji 0/63 grub. 30 cm stabilizowanego mechanicznie ułożonego na geosyntetykach : geowłóknina separacyjno -wzmocnieniowa o gęstości 250 g/m2  ułożona na warstwie odcinającej z piasku grub. 10 cm ( pow. geowłókniny1470  m2) oraz geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie 65kN/m ( pow. 990,0m2)  4. wykonanie podbudowy  z destruktu betonowego grub. 20 cm na szer. 5,Sm stabilizowanego mechanicznie pow. 550 m2 5. umocnienie skarp i poboczy narzutem kamiennym  i oczyszczenie rowów z namułu 6. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej..

II.1.6) Wspólny Słownik  Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty  częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie  oferty  wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

Czytaj całość... (1426kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Przedmiar (278kB) pdf

Kosztorys ofertowy (308kB) pdf

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 397738 -2013 w dniu 01.10.2013

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (1 października 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (1 października 2013, 15:16:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1373