Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka ode. dł. 1805 m - warstwa ścieralna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  publicznego.
 
 
SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony  internetowej  zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa  nadana  zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Smólnik­ Kosinowo- Stasin - Wistka Szlachecka ode. dł. 1805 m - warstwa ścieralna.
 
II.1.2) Rodzaj  zamówienia: roboty  budowlane. 
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz  wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem  zamówienia jest : jest przebudowa  drogi gminnej na dł. długości 1805 m  szer. 3,5 m  na odcinku  od km 0+900 do km 2+705 w miejscowości Smólnik  - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka. Przebudowa polega na ułożeniu warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego  AC11S 70/100 na istniejącej podbudowie z destruktu betonowego. Powierzchnia jezdni wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami publicznymi - 6649,5m2, Zakres robót obejmuje: l. wykonanie warstwy  wyrównawczej z mieszanki żwirowo-tłuczniowej 0/31,5 mm w ilości 265,2 t  2. ułożenie warstwy ścieralnej  z betonu  asfaltowego  AC11S 70/100 grub. 4 cm 3 ustawienie znaków drogowych pionowych  odblaskowych  i elementów  bezpieczeństwa ruchu  drogowego  - stalowe bariery  sprężyste SP05/04 4. formowanie  poboczy i plantowanie  wykończeniowe  5. wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej. I etap robót od km 0+900 do km l+ 400 II etap robót  od km 1 + 400 do km 2 + 705 Szczegółowy zakres robót został określony  w projektach budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania  robót, przedmiarach robót  oraz niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Projekty  budowlane, specyfikacje techniczne, kosztorysy  ofertowe i przedmiary robót dostępne  są na stronie  internetowej Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl - link Przetargi własne urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego . Zamawiający  wymaga rękojmi i gwarancji na wykonane roboty  budowlane, zastosowane materiały  na okres co najmniej 36 miesięcy  liczony od terminu końcowego odbioru  robót.

Czytaj całość... (6148kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Kosztorys ofertowy (600kB) pdf

Przedmiar robot (609kB) pdf

Wyjaśnienie SIWZ (388kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-09-12 (numer ogłoszenia 370728).

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (12 września 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (12 września 2013, 14:09:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (24 września 2013, 09:26:15)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2003