Przetarg na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją...

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1)  NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie,  
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  
  
II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku - Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
  
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub  zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych oczyszczającej ścieki socjalno-bytowe z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 119/6 . I. Oczyszczalnia ścieków sanitarnych Przyjęto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu obiektów: S - studzienka betonowa OW-  trzykomorowy osadnik wstępny ZB-  złoże biologiczne OW- osadnik wstępny Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstępny zaprojektowany został jako trzykomorowy osadnik poziomy, o pojemności 8 m 3.


Opublikowano Biuletynie Zamówień Publicznych 360862 w dniu 05.09.2013

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (5 września 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (5 września 2013, 19:18:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (11 września 2013, 14:08:20)
Zmieniono: Publikacja zmiany ogłoszenia i modyfikacji siwz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1770